Voorwaarden

Jachtcharter Waddeninzicht is gehouden de  algemene Voorwaarden huur en verhuur pleziervaartuigen te hanteren. Daarnaast zullen wij nog een aantal specifieke spelregels van Waddeninzicht met u overeenkomen: 

 1. Tot het vaargebied van de schepen van Waddeninzicht behoren de binnenwateren, de  Friese meren, het IJsselmeer en de Nederlandse Waddenzee (mits besproken met verhuurder). Onder de Nederlandse Waddenzee wordt verstaan het gebied tussen de Nederlandse kust en de Nederlandse eilanden of de uitertonnen van de stromen tussen de eilanden.
 2. Een ander vaargebied kan eventueel, echter alleen na schriftelijke toestemming.
 3. Het is niet toegestaan uit te varen bij windkracht 6 of bij voorspelling hiervan. Mocht gedurende een tocht de wind aanwakkeren naar windkracht 6 of meer verplicht de huurder zich volgens de beginselen van goed zeemanschap zo snel mogelijk een beschutte haven of ankerplaats te vinden. De huurder dient zich gedurende zijn reis minimaal 1 maal per dag op de hoogte te houden van de weersverwachting voor zijn vaargebied. (zie weerinfo)
 4. Een voorgenomen passage van de sluis náár of terugkomst van de Waddenzee wordt gemeld aan de verhuurder. Bovendien dient u zich op de hoogte te stellen van het getij op de door u geplandeWaddentocht.
 5. Huurder en alle opvarenden worden geacht kennis te hebben genomen van de Waddencode en zich op de Waddenzee aan deze (ere)code te houden. (www.wadvaarders.nl)
 6. Waddeninzicht eist van de huurders dat zij over voldoende zeilervaring op groot water beschikken. Ook is kennis van navigatie op getijdenwater vereist. Behoort dit laatste niet tot uw kennispakket dan raden wij aan in het voorseizoen bij Waddeninzicht flottielje te varen waarbij u in deze wordt onderricht.
 7. Marifoongebruik is alleen voorbehouden aan degene die in het bezit zijn van een marifooncertificaat en die deze kan tonen. Eventuele boetes voor onheus gebruik worden verhaald op huurder.
 8. Het meenemen van huisdieren kan uitsluitend toegestaan worden na overleg.
 9. Kooktoestellen mogen niet tijdens het varen gebruikt worden.
 10. De masten van de Cornish Crabber, Cape Cutter en Cornish Shrimper mogen niet gestreken worden.
 11. De huurder is aan de verhuurder een waarborgsom van € 350,- verschuldigd. De waarborgsom wordt door de verhuurder bij terugbrengen van het vaartuig binnen 4 werkdagen gerestitueerd op de bankrekening van de huurder onder aftrek van al hetgeen de huurder uit hoofde van deze overeenkomst aan de verhuurder nog verschuldigd zal zijn.
 12. Bankkosten bij betaalverkeer zijn ten laste van huurder.
 13. Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan goederen van huurder en andere opvarenden. Adviezen van verhuurder of één van zijn medewerkers in woord of schrift over koers, weersvoorspelling, zeilvoering etc. etc. hebben onder alle omstandigheden uitsluitend het karakter van een vrijblijvend advies. De huurder is en blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het gezag over het gehuurde vaartuig.
 14. De schepen dienen uiterlijk 19.00 uur terug te zijn. Schepen die te laat binnen komen zullen belast worden met een boete. Deze boete bedraagt 10% van de weekendhuur per uur. Altijd moet vooraf bij de verhuurder gemeld worden wanneer men te laat de thuishaven bereikt.
 15. Bij terugleveren van het vaartuig dient servies, pannen, bestek en kooktoestel afgewassen te zijn, de vloer aangeveegd en het chemisch toilet geleegd, schoongemaakt en achtergelaten in de kuip te zijn. Waddeninzicht zal zelf de brandstof bijvullen en dit verrekenen met de borgsom. Het dek dient opgeruimd te zijn en zeilen bij elkaar gebonden maar niet onder de huik.